Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

De geschiedenis van PIANC Nederland


In 2010 was PIANC 125 jaar oud, dat wil zeggen, in 1885 ontstond het Inland Navigation Congress, de organisatie die als voorloper van de huidige PIANC te beschouwen is. Nederland was er vanaf het begin af aan bij betrokken en Nederlanders waren aanwezig bij de tweejaarlijkse congressen.
Het zesde congres in 1894 werd in Den Haag gehouden. Er waren niet minder dan 1048 deelnemers, wel een bewijs dat PIANC voorzag in een behoefte. Niet zo vreemd: een congres was een van de weinige mogelijkheden om op internationaal vlak kennis en ervaring uit te wisselen. Tijdens het Haagse congres besloten de aanwezigen aan te sturen op een fusie met het in 1889 gevormde Ocean Navigation Congress en sinds die tijd staan binnenvaart en zeevaart op de agenda.

congres_1902
Het congres van 1902


Wording

Tot dan toe bestond er feitelijk geen centrale organisatie. Na een congres gaf het organisatiecomite het stokje over aan het organisatiecomité van het volgende congres. Pas in 1900 viel het besluit een Permanent Commission of the Navigation Congresses en een bureau in te stellen. Het bureau werd gevestigd in Brussel, de plaats van het eerste congres in 1885. De commissie had onder meer tot taak statuten op te stellen en deze werden tijdens het congres van 1902 in Dusseldorf goedgekeurd. De naam van de organisatie werd nu formeel Permanent International Association for Navigation Congresses (PIANC) en de commissie kreeg de aanduiding Permanent International Commission (PIC). De PIC, die jaarlijks zou vergaderen, kreeg de taak de congressen voor te bereiden en de benodigde financiën te regelen. Voor Nederland nam deel ir. F.J.W. Conrad, lid van de Tweede Kamer en voormalig Inspecteur-Generaal van Rijkswaterstaat. Deze opzet bleef lange tijd in stand. Nederland was in de PIC vertegenwoordigd door een of enkele personen. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was het aantal delegates gegroeid naar drie en ontstond de traditie de directeur-generaal van Rijkswaterstaat aan het hoofd van de delegatie te stellen. Bij de first delegates zijn bekende namen: Wentholt, Ringers, Van de Kerk, Van Dixhoorn. Delegates werden per Koninklijk Besluit benoemd. De ledenlijst van 1904 vermeldde reeds 51 Nederlandse leden. Al met al was er nog geen sprake van een nationale afdeling. Iemand was lid van PIANC om naar de -gratis- congressen te kunnen. In de periode tussen de congressen spaarde PIANC om de organisatiekosten bijeen te brengen. Bovendien bestond de mogelijkheid lid te worden van een van de internationale studiecommissies, maar dat was slechts voor enkelen weggelegd. Vanaf 1926 gaf PIANC een Bulletin uit en ontvingen de leden meer dan alleen de congrespapers en de verslagen van de PIC-bijeenkomsten. Deze geringe baten weerhielden de mensen er niet van om lid te worden. In tegendeel: op 15 mei 1938, het laatst beschikbare cijfer van voor de oorlog, telde PIANC 205 leden uit Nederland plus 2 uit Nederlandsch-Indië, een cijfer dat hoger ligt dan het huidige!


Vorming Nederlandse afdeling

Deze situatie duurde tot halverwege de jaren '70 van de vorige eeuw. In die periode veranderde er veel in de organisatorische opzet van PIANC. Zo kwamen er vice-presidenten naast de Belgische president en secretaris-generaal, ontstonden de Permanent Technische Commissies als voorlopers van de huidige InCom, MarCom en dergelijke, en onder die commissies ging een reeks technische werkgroepen aan de slag. De Nederlandse delegatie naar de PIC was inmiddels gegroeid tot tien personen.
De delegatie regelde de aanwijzing van deelnemers in werkgroepen, coördineerde het opstellen van de congrespapers voor Nederland en inde de contributies. In 1976 nam de toenmalige secretaris Cees van der Burgt het initiatief een "Nieuwsbrief van de Nederlandse sectie aan de PIANC leden" uit te brengen om "de informatiestroom naar de Nederlandse leden van PIANC te vergroten", zoals het eerste nummer vermeldde. Maar het duurde tot maart 1982 voordat er voor de eerste maal, in samenwerking met het KIVI, een lezingenavond werd georganiseerd. Twee jaar later voelde het bestuur zich sterk genoeg om eigen avonden op touw te zetten. Langzamerhand kreeg de traditie van het organiseren van twee ledenavonden per jaar gestalte met af en toe een seminar of een excursie.
Nog altijd was er formeel een verschil tussen de delegatie, de groep personen die Nederland vertegenwoordigde bij de PIC-bijeenkomsten, en het bestuur van de afdeling, dat de zaken op het thuisfront regelde. Bij het aantreden in 1990 van Jan Slagter als voorzitter van de Nederlandse delegatie werd besloten het onderscheid te laten vallen.
Het bestuur steunde echter niet op statuten of reglementen en op den duur was dat onbevredigend. In de nieuwsbrief van februari 1988 werd uiteindelijk een voorstel voor een reglement gepubliceerd. Er was kennelijk weinig animo voor, want een jaar later berichtte secretaris Reitze Sybesma dat het bestuur had besloten op de gebruikelijke informele basis door te gaan.
Pas in 1992 kwam formeel de Stichting PIANC Nederland tot stand, vooral om de financiele risico's van de organisatie van de PIC-meeting van 1993 in Rotterdam van de schouders van de bestuursleden af te nemen. Overigens, eerder was in 1974 een PIC-meeting in Den Haag gehouden. Medio 1997 stelde het bestuur een huishoudelijk reglement vast, dat te vinden is op de website.
Klik hier voor een overzicht van de Nederlandse delegates en bestuursleden.


Congres 1998

Gesterkt door het goede verloop van de PIC-meeting wierp Nederland zich op om in 1998 het 29ste Navigation Congres te organiseren. Het tweehonderdjarig bestaan van Rijkswaterstaat was aanleiding om het congres voor de tweede maal naar Nederland te halen. Omdat Marokko, de aanvankelijk aangewezen organisator, het liet afweten, was slechts twee jaar voorbereidingstijd beschikbaar. Maar het lukte. Op 6 september 1998 verrichtte de minister van Verkeer & Waterstaat mw. T. Netelenbos in het Haagse Congresgebouw de officiële opening in aanwezigheid van kroonprins Willem-Alexander.
Tijdens de opening bracht het Arion Ensemble de voor deze gelegenheid gecomponeerde PIANC Polka ten gehore. De prins opende vervolgens de tentoonstelling Ports & Navigation in de belendende Statenhal (foto). Een aantal van 432 delegates uit 43 landen, vergezeld van 123 partners meldde zich aan. Het zesdaagse programma omvatte tien technische sessies, traditioneel met parallelle sessies voor zee- en binnenvaart, plus enkele speciale sessies van de technische commissies. In de slotsessie werden, zoals destijds gebruikelijk, de conclusies van het congres geformuleerd en ter discussie gesteld.
Voor het eerst en op beperkte schaal was het mogelijk naast nationale papers individuele bijdragen in te dienen. In het kader van het programma vonden diverse ontvangsten en bezoeken aan de havens van Amsterdam en Rotterdam plaats. Daarnaast was voor de dames een apart programma georganiseerd met onder meer bezoeken aan Paleis 't Loo en het Vredespaleis. Een slotdiner in de Rotterdamse Cruise Terminal vormde de daverende afsluiting van het 29ste Navigation Congres.
Het succes straalde af op de voorzitter van de Nederlandse Afdeling, Henk Schroten. Hij werd kort daarna tot vice-president benoemd. Eerdere Nederlandse vice-presidenten waren Kicks Valken (1980-1985) en Cees van der Burgt (1989-1993). In 2013 werd Milou Wolters tot vice-president benoemd. Ze was niet alleen de jongste ooit, maar tevens de eerste vrouwelijke vice-president. Daarnaast leverde Nederland een aantal commissievoorzitters: Cees van der Burgt (PTC II 1980-1995), Reitze Sybesma (FinCom 1991-1994), Cees van der Wildt (RecCom 1994-2005), Dik Tromp (MarCom 1995-2007),  Hugo Velsink (PCDC 1996-2001), Han Ligteringen (CoCom 2005-2009) en Jolco Brolsma (FinCom 2006-2014).
Het congres van 1998 was het laatste congres onder Robert de Paepe. Een jaar later nam Eric van den Eede het roer van PIANC over en onder diens bewind zijn in rap tempo allerlei veranderingen in de organisatie van het congres en van PIANC doorgevoerd. Van den Eede werd in 2011 opgevolgd door Geoffroy Caude, de eerste niet-Belgische president van PIANC.


1998 Congres2
De opening van de congrestentoonstelling in 1998

In 2011 kwam de SMART Rivers Conference onder de paraplu van PIANC. De eerste PIANC - SMART Rivers Conference werd in september 2013 georganiseerd door de Nederlandse en Belgische secties tesamen in Maastricht en Luik. De samenwerking tussen de twee landen was een unicum in de geschiedenis van PIANC. 
De conferentie trok 384 deelnemers uit 29 landen, meer dan bij enige van de vijf voorgaande edities.Verjonging

Als teken van de nieuwe tijd is het in de lucht komen van een eigen website te zien. De Nederlandse Afdeling begon in 1996 als gast van de site Nederland Digitaal Waterland, twee jaar voordat het hoofdkantoor van PIANC een website opende. De site werkte goed, maar het opzoeken en bijhouden ervan was vrij ingewikkeld. In de loop van 2002 startte een eigen site met de voor de hand liggende naam www.pianc.nl met negen hoofdpagina's: algemeen, agenda, jong pianc, lidmaatschap, magazine, nieuwsbrief, rapporten, werkgroepen en contacten. Via de website kunnen belangstellenden zich als lid aanmelden. De pagina van Jong PIANC wordt door de jonge leden zelf bijgehouden en gebruikt om de eigen activiteiten bekend te maken.
Jong PIANC is een initiatief, dat voortkwam uit een geslaagde uitwisseling van een een tiental Nederlandse en Britse ingenieurs in 1992. Hoewel er geen verdere uitwisselingen plaatsvonden, meenden de vijf Nederlandse deelnemers dat het goed zou zijn eigen activiteiten te ontwikkelen. Excursies en dergelijke worden gebruikt om contact met jonge vakgenoten te leggen. In oktober 1994 bracht de groep een bezoek aan het Informatiecentrum voor de renovatie van de sluizen IJmuiden en daalde af in een sluisdeur, om bij de aansluitende maaltijd te overleggen over voortzetting van hun initiatief. Tien jaar later installeerde PIANC een internationale Young Professionals Commission, waar het Nederlandse Jong PIANC naadloos op aansluit.


In de prijzen

Tijdens de Annual General Assembly van mei 2008 is de Nederlandse Afdeling uitgeroepen tot Best Performing National Section. Sterke punten waren de activiteiten van Jong PIANC, de goede betalingsdiscipline en de Nederlandse bijdrage aan het Cooperation Fund, van waaruit fellowships aan congresdeelnemers uit ontwikkelingslanden bekostigd worden.

Best_National_Section.JPG

Daarenboven hebben Nederlandse leden diverse malen een prijs gewonnen:

- P. Savenije: Gustave Willems Award 1996
- W. Bijman: Best YP Paper Congress 2006
- A. Roubos: De Paepe Willems Award 2007
- A. Dastgheib: Best YP Paper COPEDEC 2008
- Y. van Kruchten: De Paepe Willems Award 2009
- D. Jumelet: De Paepe Willems Award 2012


Wie volgt?

De voormalige bestuursleden van PIANC Nederland zijn op een aparte pagina vermeld.