Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Huishoudelijk reglement


De Nederlandse Afdeling van PIANC heeft de vorm van een stichting. De goede gang van zaken is verzekerd door middel van statuten en een huishoudelijk reglement. Leden kunnen de statuten als PDF of als papieren kopie bij het secretariaat aanvragen. De tekst van het huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2009, volgt hieronder.


Doel
De Stichting PIANC Nederland heeft tot doel de bevordering van de scheepvaart en verricht hiertoe de volgende werkzaamheden:

-   verzamelen, presenteren en publiceren gegevens
-   verrichten van studies
-   deelnemen aan congressen van PIANC
-   deelnemen aan internationale congressen

Planning
Bij activiteiten anders dan reguliere, zoals het organiseren van een congres, worden de te verrichten activiteiten, uitgaven en inkomsten van te voren gepland.

Uitgaven
Verplichtingen groter dan € 1.500,- moeten door twee bestuurs­leden aangegaan worden, waaronder in ieder geval de penningmeester. Verplichtingen kleiner dan € 1.500,- kunnen door één bestuurslid aangegaan worden.

Deelnemers
De deelnemers van de stichting worden geregistreerd in een deelnemerslijst. Van deze deelnemers ontvangt de Stichting PIANC Nederland jaarlijks een bijdrage. Er geldt een gereduceerd tarief voor studenten. Deelnemers die zich op of na 1 september aanmelden, betalen de halve bijdrage. Het bestuur kan vrijstelling tot het betalen van de bijdrage geven.

Vice-voorzitter
Wanneer de voorzitter niet in staat is zijn taak te vervullen, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter, zijnde het gewone bestuurslid met de meeste senioriteit.

Overdracht
85% van de jaarlijkse deelnemersbijdragen wordt afgedragen aan het PIANC-Hoofdkantoor te Brussel. Daarnaast kan de Stichting PIANC Nederland overschotten uit haar reserve afdragen aan het PIANC-Hoofdkantoor. De stichting streeft naar een reserve van één maal de jaaromzet.

Administratie
De penningmeester legt iedere mutatie vast. Aan het einde van het jaar stelt de penningmeester een financieel jaarverslag op ter vaststelling door bestuur. Het verslag bevat ten minste een balans en een staat van baten en lasten.

Documentatie
Van iedere uitgave worden de relevante documenten gearchiveerd, zoals aangevraagde offertes, facturen, opdrachtverstrekkingen en ontvangstbewijzen.

Controle
Het bestuur kan een accountant aanstellen ter controle van het financieel jaarverslag. De kas wordt één maal per jaar gecontroleerd door de oud-penningmeester of andere, door het bestuur daartoe aangewezen personen.