Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Gang van zaken in werkgroepen

 

Terms of reference
De vijf permanente Technische Commissies van PIANC kunnen besluiten tot het instellen van werkgroepen of expertgroepen.
Werk- en expertgroepen krijgen een duidelijke, afgebakende taak door middel van Terms of Reference (TOR), opgesteld door een van de technische commissies, welke in de Executive Commission van PIANC worden geaccordeerd.

 

Oproep deelnemers

Daarop zendt het Hoofdkantoor van PIANC een oproep uit naar de nationale afdelingen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de nationale afdeling vertegenwoordigers te selecteren. Elk land mag één vertegenwoordiger aanwijzen. Levert een land de voorzitter, dan mag daarnaast een andere vertegenwoordiger benoemd worden. Bovendien mag elk land naast zijn vertegenwoordiger een young professional aanwijzen. In Nederland is het gebruikelijk, dat een oproep per email uitgaat naar alle leden, zodat iedere belangstellende de gelegenheid krijgt zich te melden. Overigens hoeft een vertegenwoordiger niet persé PIANC-lid te zijn. Hij of zij kan ook door het bestuur aangezocht worden op grond van specifieke deskundigheid. Deelnemers aan werkgroepen kunnen geen tijd of kosten declareren bij PIANC. Wanneer de keus gemaakt is, meldt de secretaris van de Nederlandse Afdeling de namen en cv’s aan de secretaris  van de betreffende Technische Commissie en aan het Hoofdkantoor van PIANC. Uiteraard krijgen de uitverkorenen bericht.

 

Start werkgroep

Een werkgroep start normaal gesproken pas als er deelnemers uit tenminste vijf landen zijn. De Technische Commissie kiest uit de door de diverse landen aangemelde deelnemers een voorzitter. Deze schrijft de eerste vergadering uit, die in de regel in het Hoofdkantoor van PIANC te Brussel plaats vindt. Door deze procedure verloopt er al snel een half tot driekwart jaar tussen de eerste oproep en de daadwerkelijke start van de werkgroep. De werkgroep is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en de uitvoering van zijn taak. Vergaderingen kunnen ook buiten Brussel plaats vinden en worden vaak in combinatie met technische excursies georganiseerd. De groep beslist zelf hoe waar en wanneer de vergaderingen zijn, hoe de werkverdeling is, of er een vice-voorzitter en/of secretaris wordt benoemd. In praktijk is gebleken, dat goede werkafspraken en een werkverdeling nodig zijn. Het moet niet zo zijn dat één of enkele personen het rapport schrijven; geef ieder zijn afgebakende deel van het werk. Werkgroepen hebben een beperkte looptijd, bij voorkeur niet langer dan twee jaar. Expertgroepen worden geacht sneller te werken dan werkgroepen. Aanbevelingen van expertgroepen kunnen tot nieuwe werkgroepen leiden.

 

Steungroep

Degene, die afgevaardigd is naar een werkgroep, treedt op namens de gehele Nederlandse Afdeling van PIANC, dus niet alleen namens het eigen bedrijf of instelling. Het verdient aanbeveling de in Nederland aanwezige kennis te bundelen door het oprichten van een landelijke steungroep. Dit geldt in het bijzonder als er meer kandidaten waren voor dezelfde werkgroep. Niet alleen komt er zo meer informatie naar boven, ook kan de deelnemer in de werkgroep zijn huiswerk delen met anderen. De secretaris van de Nederlandse Afdeling geeft desgevraagd de namen van eventuele andere, niet verkozen kandidaat-deelnemers door. Het oprichten van zo’n steungroep is facultatief en wordt aan de werkgroepdeelnemer overgelaten. De deelnemer kan in geval van problemen terug vallen op de Nederlandse vertegenwoordiger in de relevante Technische Commissie. Hun namen zijn onderstaand vermeld. Ook in geval van probleemloze voortgang verdient het aanbeveling contact te houden en periodiek een terugmelding te geven.

 

Rapportage

Werkgroepen laten geen nieuw onderzoek verrichten, maar bundelen het beste en de meest recente kennis, die internationaal beschikbaar is. Het resultaat van de werkgroep wordt vastgelegd in een rapport, dat de PIANC-leden gratis te downloaden is. Standaard is namelijk digitale verspreiding, hoewel gedrukte rapporten mogelijk blijven mits de werkgroep zelf sponsoring voor de drukkosten weet te realiseren. 

 

Nederlandse vertegenwoordigers in Technische Commissies:

Inland Navigation Commission (InCom): Otto Koedijk

Maritime Navigation Commission (MarCom): Arjan van der Weck

Recreational Navigation Commission (RecCom): Michiel de Jong

Environmental Commission (EnviCom): Tiedo Vellinga      

International Cooperation Commission (CoCom): Ronald Stive